Podręcznik WLBH v0.2 | Katalog narzędzi cz. I | Katalog narzędzi cz. II


Katalog narzędzi cz. II

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Uwaga! Proszę sprawdzić folder SPAM!

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów;
   KRS: 0000006965, NIP: 6281895290, REGON: 271851162;
   adres e-mail: tozch@tozch.edu.pl,
   numer telefonu: 32 645 19 98.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji osób pobierających materiały wytworzone w związku z realizacją Projektu pn.: „Work & Life Balance Hub”, nr projektu POWR.02.01.00-00-0034/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
  • Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości pobrania ww. materiałów.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
  • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  • Posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.