Work & Life Balance Hub

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Lider Projektu: 

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy Projektu: 

 • Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie

Kwota dofinansowania: 4 286 455,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2018 r. do 30.06.2023 r.

Liczba uczestników projektu: 400 małych przedsiębiorstw

Założenia całościowe projektu:

Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie, poprzez wdrożenie narzędzia w postaci Modelu WLBH jako  narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia:

Projekt przyczynia się do osiągnięcia realizacji celów Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) celu nr 3:

„Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, w tym w szczególności działań na rzecz kobiet w Małych Przedsiębiorstwach”

Model „Work & Life Balance Hub” powstanie wg założeń priorytetów UE w obszarze godzenie życia zawodowego i rodzinnego, osiąganiu równouprawnienia płci, zwiększaniu uczestnictwa kobiet w rynku pracy i promowaniu podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Przewidziane działania w projekcie:

 • przeprowadzenie pilotaży modelu WLBH,
 • przeprowadzenie seminariów informacyjno-szkoleniowych na temat stosowania równości szans kobiet i mężczyzn w małych przedsiębiorstwach za pomocą modelu WLBH i narzędzi w nim ujętych,
 • indywidualnego wsparcia merytorycznego technicznego dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, którzy podejmą działania antydyskryminacyjne,
 • utworzenie otwartej platformy e-learningowej dla wszystkich potencjalnych obiorców modelu WLBH.

Lider projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów
  Garncarska 30
  tel.: 32 645-19-98
  www.tozch.edu.pl

Partnerzy projektu:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
  Krakowska 21
  32-500 Chrzanów
  www.mcppn.pl
 • Chrzanowska Izba Gospodarcza
  Rynek 16
  32-500 Chrzanów
  www.chrzanowskaizba.pl