W związku z realizacją projektu  „Work & Life Balance Hub”, dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, zapraszamy na  bezpłatne szkolenia (seminaria informacyjno-szkoleniowe) na temat równego traktowania w zatrudnieniu dla małych firm zatrudniających od 10-49 osób.

Szkolenia uwzględniają zmiany w przepisach Kodeku pracy (projekt nowelizacji KP począwszy od 1 sierpnia 2022 r. z uwzględnieniem:

 • Dyrektywy PE (Parlamentu Europejskiego) i Rady (UE) nr 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186)
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188).

Informujemy, że powyższe zmiany dotyczyć będą wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Seminaria informacyjne skierowane są do przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (na podstawie umowy o pracę) z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej i budowlanej.

W ramach działań projektowych zorganizowane zostaną dwudniowe bezpłatne seminaria informacyjno-szkoleniowe na terenie całej Polski. Z każdej firmy może uczestniczyć 1 lub 2 osoby będące reprezentantami lub delegatami danego przedsiębiorstwa tj:

 • właściciele i właścicielki przedsiębiorstw
 • zarządy i rady nadzorcze
 • osoby związane z polityką kadrową lub zasobami ludzkimi
 • osoby związane z procesem rekrutacji wewnątrz przedsiębiorstwa jak i osoby i firmy współpracujące
 • dyrektorzy i dyrektorki, kierowniczki i kierownicy zarządzający personelem przedsiębiorstwa.

DLA FIRM, KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE OFERUJEMY:

DWUDNIOWE, BEZPŁATNE SEMINARIUM WYJAZDOWE (16H) OBEJMUJĄCE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, w dostępie do zatrudnienia, w zakresie warunków zatrudnienia, w procesie awansowania/zmianie stanowiska pracy, w dostępie do szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • równe traktowanie kobiet i mężczyzn w godzeniu życia zawodowego i prywatnego
 • dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy
 • model Work & Life Balance Hub w tym m.in. ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych; praca zdalna; elastyczna organizacja czasu pracy; zmiany w zakresie umów o pracę; obowiązek pracodawcy informowania o warunkach pracy i płacy; zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem i uprawnieniach pracowników w kontekście projektu nowelizacji Kodeksu pracy

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania jasnych standardów dostępu do zatrudnienia, oceny pracy, awansu, wynagrodzeń oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym bez dyskryminacji osób zatrudnionych ze względu na płeć
 • narzędzia do samooceny Małej Firmy w kontekście równych szans płci
 • ustalenie Indywidualnego Planu Wdrożeniowego działań równościowych w Małej Firmie Równych Szans w oparciu o Model.

Każda firma uczestnicząca w seminarium informacyjno-szkoleniowym otrzyma:

 • indywidualne 10 godzinne wsparcie merytoryczno- techniczne
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej,
 • gotowe wzory dokumentów dotyczące stosowania zasady równości szans płci w zatrudnienie
 • konsultacje w jaki sposób należy dostosować dokumenty kadrowe do przyszłych zmian w Kodeksie Pracy uwzględniających model WLBH
 • certyfikat „Mała Firma Równych Szans”.

W ramach szkolenia zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie, nie pokrywamy kosztów dojazdu.

Wsparcie szkoleniowo- doradcze ma na celu wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery tak, aby każda firma zwiększała swoją efektywność i konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystanie różnorodności kapitału ludzkiego – Kobiet i Mężczyzn.

Kontakt dla Firm:

Opiekun Projektu:  Bartosz Urban – 501 839 377  (w godz. 8:00 – 19:00).

Realizacja szkoleń dla przedsiębiorców planowana jest jesienią 2022 roku!

Pliki do pobrania: