Rekrutacja na seminaria szkoleniowo-informacyjne

Dokumenty do udziału w bezpłatnych seminariach szkoleniowo-informacyjnych
do pobrania tu: Dokumenty

O projekcie?

Platforma e-learningowa

Zapraszamy do odwiedzania platformy e-learningowej projektu "Work & Life Balance Hub" dostępną pod adresem:

https://platforma.wlbh.pl

Work & Life Balance Hub

W ramach działania: 2.1 „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”

DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT:
Działania w projekcie są skierowane do 400 małych przedsiębiorstw, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników włącznie.

O projekcie

Model Work & Life Balence Hub na celu przygotowanie i wdrożenie działań równościowych w małych przedsiębiorstwach w trzech obszarach jej funkcjonowania:

• dostępu do zatrudnienia
• faktycznego zatrudnienia i możliwości awansu
• godzenia życia prywatnego z zawodowym

Publikacje Naszych Ekspertów

img

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za praktyki dyskryminacyjne zatrudnionych u siebie osób, jeżeli tylko nie przeciwdziałał takim praktykom. Przepisy prawa pracy rozróżniają dwa rodzaje dyskryminacji: pośrednią i bezpośrednią. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p. był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy (art. 183a § 3 k.p.). Dyskryminowanie pośrednie istnieje natomiast wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p., chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne... Dalsza część artykułu dostępna pod adresem: http://e-mcp.pl/2019/07/04/dyskryminacja-mobbing-i-molestowanie-seksualne-w-miejscu-pracy/

Aktualności

Klauzula informacyjna Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

W związku z realizacją działań upowszechniających rezultaty projektu „Work & Life Balance HUB” możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Z tego względu, w celu realizacji obowiązków nakładanych na nas przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy klauzulę informacyjną, która jest załączona do niniejszej wiadomości.

Read More

Nowy wzór świadectwa pracy. Rząd szykuje duże zmiany

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szykuje nowy wzór świadectwa pracy. Powód? Zmiany w Kodeksie pracy i przyznanie pracownikowi 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej i nowych urlopów: pięciu dni urlopu opiekuńczego oraz dwóch dni zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej.

Read More