Różnorodność to równość. Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn jako światowy trend

Troska o różnorodność na stałe zagościła w strategii zatrudnienia firm w Polsce. Trudności w rekrutacji dodatkowo powodują, że pracodawcy coraz chętniej otwierają się na kandydatów reprezentujących grupy o dotychczas mniejszej aktywności zawodowej, dostrzegając cenne kompetencje oraz wartość, jaką różnorodność wnosi do biznesu. Pomimo wielu pozytywnych zmian, jedną z palących kwestii pozostają jednak nierówne szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy – zarówno w zakresie wynagrodzenia, jak i dostępnych ścieżek karier.

Read More

Dobre praktyki z zakresu pracy poszukiwane

Pandemia koronawirusa spowodowała, że coraz większą wagę przykładamy do tego, jakie działania wobec zatrudnionych realizują pracodawcy. Przeglądem inicjatyw CSR podejmowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce jest Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Na zgłoszenia do 19. już edycji wydawnictwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu czeka do 13 stycznia (przedłużony termin). Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020

Read More

Z katalogu dobrych praktyk

Wedel jest firmą prorodzinną, wielu z jej pracowników dzięki Home Office może łatwiej połączyć obowiązki rodzicielskie z życiem zawodowym. Firma wspiera różnorodność in general, a o jej różnorodności stanowią: niemal równy odsetek zatrudnienia kobiet (47%) i mężczyzn (53%), zbalansowana reprezentacja wszystkich grup wiekowych (18%, 29%, 27%, 20%, 5% dla każdego 10-lecia rozpoczynając od 20, kończąc na 60+). Praca z domu umożliwia tak zróżnicowanej demograficznie grupie realizować właściwy jej styl życia.

Read More

Pracownik wobec mobbingu

Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w Kodeksie pracy 14 listopada 2003 r., dlatego świadomość dotycząca tego zjawiska znacząco wzrosła, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Jednak nie wpłynęło to na wyeliminowanie mobbingu. Wciąż są osoby, które gnębią innych dla osiągnięcia swoich korzyści oraz pracodawcy, którzy w swoich zakładach pracy przyzwalają na takie zachowania.

Mimo że brakuje prostego rozwiązania tego problemu – istnieją możliwości, by mu przeciwdziałać.

Niniejsza broszura zawiera wskazówki, jak można próbować to robić, bowiem zostały w niej omówione cechy charakterystyczne mobbingu, jego przejawy, przyczyny i skutki. Te wszystkie informacje pomogą pracownikowi zweryfikować, czy sytuacja, w której się znajduje, jest mobbingiem, czy jednak konfliktem lub nieporozumieniem. Ponadto wskażą na możliwe sposoby radzenia sobie z zaistniałymi sytuacjami oraz uwrażliwią na osoby, wobec których należy zachować czujność.

Read More

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy od wielu lat jest tematem obszernie opisywanym w obrębie nauk ekonomicznych. Najbardziej kompleksowe teorie poruszające ten problem zostały wypracowane przez szkołę neoklasyczną. Wśród nich na uwagę zasługują przede wszystkim teorie oparte na założeniu o rynkach doskonałych (teoria uprzedzeń osobistych Beckera oraz teoria kapitału ludzkiego Beckera, Mincera i Polachek’a) i teorie oparte na założeniu o rynkach niedoskonałych (teoria dyskryminacji statystycznej, teoria dyskryminacji monopsonistycznej i teoria segregacji zawodowej) (Altonji, Blank 1991: 3164-3191). Należy jednak zauważyć, że opisywanym w nich czynnikiem dyskryminacyjnym są na ogół jedynie stereotypy albo uprzedzenia pracodawców względem kobiet o mniejszej ich produktywności w stosunku do mężczyzn. W związku z tym neoklasycy uznają, że w długim okresie czasu dyskryminujący przedsiębiorcy powinni zostać wyparci z rynku na korzyść tych, którzy nie posiadają uprzedzeń względem kobiet (więcej na ten temat: Kuropatwa 2014: 54).

Read More

Mobbing w pracy i formy dyskryminacji, czyli ciemna strona życia zawodowego

Tworzenie efektywnego i przyjaznego środowiska pracy dla swoich podwładnych to priorytet. Tym samym na pracodawcy ciąży pewna pula obowiązków. Część z nich odnosi się do konieczności zapewnienia pracownikom równego traktowania w zakładzie pracy i podejmowania działań, dzięki którym wyeliminowany zostanie mobbing w pracy.

Read More

Jak rozpoznać mobbing? Rodzaje, fazy i taktyki mobbingu

Objawy mobbingu są jak dźwięki w starym domu. Można się ich z czasem nauczyć. Tak jak wiesz, która deska skrzypi, gdy na niej staniesz, tak samo dokładnie wiesz, kiedy szef wydrze na Ciebie mordę. Tylko po co latami się do tego przyzwyczajać, gdy można rozpoznawać nawet najwcześniejsze objawy?

Read More

Mobbing w pracy – jak go rozpoznać i gdzie szukać pomocy?

Badania z 2019 roku dowodzą, że aż 46% pracowników biurowych i fizycznych w Polsce padło ofiarą mobbingu w pracy. Te niepokojące dane oznaczają, że najprawdopodobniej pracujesz z kimś, kto doświadczył nękania. Dowiedz się, czym jest mobbing i gdzie możesz go zgłosić.

Read More